مزایا


 1. استفاده از AuraPortal  منجر به کاهش حدود 70 درصدی هزینه و زمان طراحی فرآیند ها و همچنین بهبود فرآیندها می­ شود و نرخ بازگشت سرمایه (ROI) تقریبی 400 درصدی را نیز به ارمغان می آورد.

   2. کار با AuraPortal کاملاً اثربخش می باشد. کاربرها درمحیطی کاملاً کاربرپسند، گرافیکی، منطقی و حتی بدون نیاز به آموزش، وظایف خود در هر یک از فرآیندها را مشاهده و انجام می دهند.

   3. به کمک AuraPortal کارها مدیریت شده و از کیفیت و نحوه و انجام آنها، اطمینان حاصل می شود.

   4. کاهش هزینه ها

   5. حذف هزینه ها

   6. پیاده سازی استراتژی های جدید با سرعت بیشتر

   7. نتایج هم خوان و قابل پیش بینی

   8. افزایش قدرت تحلیل

   9. مدیریت تراکنش های بیشتر همراه با افزایش سرعت

 10. بهبود مستمر

 11. کاهش تولید مستندات

 12. بهینه سازی عملکرد کارکنان

 13. ثبات اطلاعات و سرویس ها

 14. کاهش زمان اجرای فرآیند

 15. کاهش نیاز به آموزش

 16. کاهش بروکراسی و نیاز به کنترل

 17. تضمین اجرای استانداردها و سیاست ها

 18. مدیریت دانش

 و...