قابلیت های یک BPMS  ایده آل


بهینه سازی استراتژیک تعریف فرآیند های کاری با توجه به فرصت های جدیدی که برای کسب و کار بوجود می آید، پیاده سازی و تکمیل بهنگام فرآیندهای کاری و تخصیص موثر منابع به فرآیندها، امری بسیار مهم بوده و دومین هدف بشمار می رود. توجه به نظارت و ارزیابی فرآیند های کاری، با این هدف که مشخص شود اهداف استراتژیک کسب و کار تا چه حد بصورت موثر تحت پوشش قرار گرفته است. کیفیت و هزینه (شامل زمان و منابع مورد استفاده) در فرآیند های کاری که تاثیر زیادی بر ماهیت تجارت سازمان بر جای می گذارد. فرآیند های کاری توسط ترکیبی ازانسان و ماشین انجام می شود، بنابراین ممکن است زمان انجام فرآیند از چند ثانیه  تا چند ماه طول بکشد.

ابزار های تشکیل دهنده یک BPMS مناسب

یک BPM مناسب، سیستمی است که از مجموعه ای از ابزار های کارآمد تشکیل شده باشد و این ابزار ها بر اساس یک معماری کلان در کنار هم قرار بگیرند. این ابزار ها به سازمان امکان می دهد تا بر اساس نیاز فعلی و همچنین چشم انداز ها توسعه و نیاز های آتی خود،نسبت به راه اندازی یک سیستم BPMS اقدام کند. 

داشتن بزار طراحی فرآیند ( Process Designer )

موتور مدیریت فرآیند (Process Engine)

ابزار پیگیری فرآیند ها و ثبت تاریخچه (Tracking)

ابزار پایش فعالیت ها (Monitoring Activity Business ) 

پشتیبانی از قواعد کسب و کار (Business Rules)

ابزارساخت قواعد کسب و کار (Engine Rules )

پتشیبانی از قواع دفرآیندی (Process Rules ) 

ابزار تعریف اعلان و هشدار (Alert & Notification Design )

موتور مدیریت اعلان و هشدار ( Engine Alert) 

ابزار طراحی فرم ها (Form Designer)

ابزار مدیریت فرم ها (Form Engine)

ابزارطراحی چارت سازمانی، ایفا کنندگان نقش ها (Allocation Resource ) 

ابزار تعریف گزارش ها (Report Designer) 

داشبورد شاخص های کلیدی و هزینه ای فرآیندها (Process Dashboard)

ابزار تست فرآیند (Process Test Engine) 

ابزارشبیه سازی آماری و واقعی فرآیند Statistical and Actual Simulation

ابزار مدیریت نسخه های فرآیندی Process Versioning

ابزار انتقال فرآیند ها از محیط تست به محیط اجرا (BPM Transfer Tool)

ابزار مدیریت پرونده Case Management) )

 رابط متمرکز مبتنی بر وب جهت دسترسی به فرآیندها و گزارشات Web Work Portal