آموزش تخصصی
آموزش درست کاربران نرم افزارها یک گام بلند در استقرار موفق و بهبره برداری مناسب از سیستم هاست.شرکت فارگستر آیوت با بهره گیری از توانایی های کارشناسان آموزش دیده و تدوین سر فصل های آموزشی اقدام به آموزش کاربران مینماید.خدمات اصلی که در این حوزه توسط شرکت فراگستر آیوت ارائه می شود عبارت است از:

برگذاری دوره های آموزشی کار با نرم افزار در دوره های مقدماتی و پیشرفته به صورت حضوری,الکترونیکی,کارگاه های عملی و ...

برگزاری دوره های آموزش خاص به این ترتیب که در صورت درخواست کارفرمایان,دوره های آموزشی خاص نظیر آموزش مفاهیم پایه,بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری برای این افراد برگزار میشود.