مشاوره و استقرار
روش های اجرای مدون شده در فراگستر دلیل یکدستی و ارائه خدمات در بین کلیه اعضای واحد مشاوره ,استقرار و پیاده سازی نرم افزار میباشد.الگئهای مدون مشاوره و استقرار شرکت فراگستر آیوت با مطالعه ]بررسی و مناسب سازی الگوهای جهانی پیریزی شده و در این بین نظرات مشتریان به عنوان ذینفعان اصلی همئاره در جهت بروزنگهداری این الگوها مورد استقبال قرار خواهد گرفت.خدماتن اصلی که در این زمینه ارائه میشود عبارت است از:

پیاده سازی و استقرار سیستم:

درفاز توسعه و استقرار سیستم ها تیم مربوط به این کار اقدامات زیر را انجام میدهتد:

گردآوری اطلاعات پایه سازمان بر مبنای شاخص های تعیین شده بزای راه اندازی نرم افزار

ارائه مشاوره هایی در خصوص راه اندازی بهینه سیستم ها با توجه به تجربیات قبلی پرسنل واحد خدمات پس از فروش

ارائه آموزش های مدون سیستم به پرسنل ذینفع هر سیستم و رفع ابهانات کاربری

تشکیل دوره های باز آموزی جهت رفع اشکالات احتمالی کاربران

استقرار نهایی و عملیاتی نمودی سیستم:

در این فاز از خدمات, پیاده سازی و استقرار ,سیستم های نصب شده,در فرایند مداوم پشتیبانی قرار گرفته و و ابهامات و اشکالات کاربران در کوتاهترین زمان ممکن رفع میگردد.سیستم ها به گونه ای در سازمان ها راه اندازی میشوند که حتی برای لحظه ای امکان بهره برداری از آنها متنوقف نشود.همچنین با توجه به زیر بار رفتن نرم افزارها یکبار دیگر نقاط حساس سیستم ها ماننند کیفیت گزارشات,صحت دسترسی ها  و امنیت اطلاعات تولید شده مورد بررسی نهایی قرار میگیرد.