معماری و ساختار سیستم ساز برسا


تعریف معماری نرم‌افزار: عبارتست از ساختار و سازمان یک سیستم نرم‌افزاری که به منظور پشتیبانی از عملیات مشخص، بر روی سازماندهی اجزاء متمرکز می‌باشد. در واقع اجزاء را در حوزه‌های مرتبط به هم گروه بندی می‌کند. دیگر حوزه‌های مرتبط به هم، بر روی تبادل و تعامل با این حوزه متمرکز می‌شوند.

معماری نرم‌افزار در واقع انتخاب یک ساختار کلی برای پیاده سازی یک پروژه نرم‌افزاری بر مبنای مجموعه ای از نیازهای کاربری و تجاری یک سیستم نرم‌افزاری است تا هم بتوان کاربردهای مورد نظر را پیاده سازی کرد و هم بتوان کیفیت نرم‌افزار، تولید آن و نگهداری آن را نیز بهینه کرد و سرعت بخشید. به عبارتی دیگر: معماری نرم افزار یک برنامه یا سیستم محاسباتی، ساختار یا ساختارهای آن سیستم محاسباتی است که خصوصیات قابل رویت از بیرون، عناصر و ارتباطات بین آنها را نشان می دهد.

معماری زیرساخت برسا| سیستم ساز برسا

معماری سیستم ساز برسا در حال حاضر از فناوری‌های ذیل پشتیبانی می‌نماید.

  • پایگاه داده: SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, Oracle 10 g
  • واسط کاربری: Windows Form, Web Application Asp.net, Web Application Extjs Java Script, Ajax


طراحی معماری نرم‌افزاری سیستم‌ساز برسا 3 لایه بوده و مستقل از پایگاه داده عمل می‌نماید. لازم به ذکر است با توجه به ماهیت چابکی و سرعت کار در ایجاد سیستم‌ با سیستم‌ساز برسا فقط از متدولوژی‌های Agile برای تولید نرم‌افزار می‌توان استفاده نمود و روش‌های سنگین و سنتی قابلیت همخوانی با سرعت بالای سیستم‌ساز را نخواهند داشت