سیستم مدیریت ریسک سازمانی


مدیریت ریسک فرایندی است که به مدیران امکان میدهد میان هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی اقدانات حفاظتی تعادل برقرار کردهو از طریق حفاظت از فرایند های کسب و کار که ÷شتیبان اهداف سازمان هستند به منافع مربوطه دست یابند.مدیریت ریسک یک فرایند جامع است که به منظور تعیین ,شناسایی,کنترل و حدقال نمودن تأثیرات و عواقب رویداد های احتمالی مورد استفاده قرار میگیرد.هدف مدیریت ریسک کاهش ریسک اجرایی بعضی فرایندها به سطح قابل قبول و کسب تأیید مدیریت ارشئد است. 

مدیریت ریسک از 4 فرایند مجزا تشکیل شده است: 

مدیریت ریسک:هزینه کلی جهت تعیین ,کنترل و حداقل نمودن تأثیر رویداد های احتمالی. هدف مدیریت ریسک کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است. 

تجزیه و تحلیل ریسک:تکنیکی است جهت تعیین و ارزیابی مولفه هایی که ممکن است موفقیت یک پروژه و یا دستیابی به یک هدف را به مخاطزه بیندازد.این تگنیک همچنان به تعیین راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش وقوع مؤلفه های مربوط و و تعیین اقدامات متقابل در زمان وقوع آنها کمک میکند. 

ارزیابی ریسک:محاسبه ریسک است.ریسک در واقع تهدیدی است که نقاط آسیب پذیر را مورد بهره برداری قرار داده و میتواند موجب ئارد شدن خسارت به دارایی شود الگوریتم ریسک ریسک را به عوان تابعی از دارایی ها,تهدیدات  و آسیب پذیری ها محاسبه میکند. 

کاهش ریسک:فرایندی که در آن یک سازمان اقدامات حفاظتی و کنترل هارا به عمل میآورد.تا از وقوع ریسک های شناسایی شده ممانعت به عمل آورد.در حالی که به طور همزمان ابزاری را برای بازیابی مجدد موزرد استفاده قرار میدهد.