استاندارد مدیریت یکپارچه


سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه یا  Integrated Management System که به اختصار به آن IMS نیز اطلاق می شود، از اجرای هم زمان دو یا چند سیستم مدیریتی استاندارد حاصل می گردد. از مزایای استفاده از این سیستم به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز
کاهش زمان استقرار وتسریع در آمادگی سیستم برای ممیزی و صدور گواهینامه
تمرکز سازمان اداره کننده بر مسئولیت های مستقیم اداره و بهبود سیستم ها
کاهش تعداد اجرای ممیزی در طول سال
وجهه بهتر و نمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت

استانداردهای قابل استفاده در سیستم مدیریت یکپارچه

معمولا برای استفاده از این سیستم، استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 را به عنوان پایه و اساس سیستم انتخاب نموده و سپس بر اساس نوع فعالیت های سازمان، سیستم های جانبی را انتخاب می نمایند. در ایران اکثر سیستم های مدیریت یکپارچه بر اساس سه استاندارد ذیل شکل می گیرند:

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001
استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

این استاندارد ها در اکثر سازمان ها کااربردی بوده و اجرای آنها مفید فایده است. ولی بر اساس سایر ویژگی های سازمان و یا انتخاب مدیریت ارشد سازمان، می توان استاندارد های ذیل را نیز به سیستم مدیریت جامع اضافه نمود:

استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

 استاندارد سیستم مدیریت ریسک ISO 31000

استاندارد سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی ISO 26000

استاندارد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000

روش اجرا 

برای اجرای سیستم مدیریت یکپارچه در یک سازمان، مراحل کار به شرح ذیل است:

1. برگزاری جلسه معرفی و تشریح روند کار

2. عقد قرارداد بررسی وضع موجود GAP Analyse 

3.  اجرای بررسی وضع موجود توسط کارشناسان مشاور و ارائه گزارش به مدیریت ارشد سازمان کارفرما

4.  برگزاری جلسه تصمیم گیری با حضور مشاوران و مدیریت ارشد سازمان کارفرما 

5.  عقد قرارداد استقرار سیستم مدیریت جامع

6.  اجرای قرارداد و استقرار سیستم مدیریت جامع

7. برگزاری جلسه تصمیم گیری با حضور مشاوران و مدیریت ارشد سازمان کارفرما

8.  عقد قرارداد ممیزی خارجی و صدور گواهینامه

شرح خدمات استقرار سیستم مدیریت جامع

آموزش

آموزش سیستم

مستندسازی و تشریح الزامات استانداردهای سیستم IMS

ممیزی داخلی الزامات استانداردهای سیستم

آموزش تکنیکهای مشاوره

تشکیل کمیته راهبری

انتخاب نماینده مدیریت و تشکیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگراعضای پروژه

طراحی سیستم

همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان سازمان در زمینه طراحی یا اصلاح سیستمهای مورد نیاز

تدوین خط مشی سیستم یکپارچه مدیریت

تدوین اهداف کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

تدوین نقشه فرایندها

مستندسازی

  

مستندسازی فرآیندها و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری و فرم های مورد نیاز و نیز مدیریت منابع نسبت به الزامات استاندارد

تدوین شناسنامه فرایندها

سیستم مدیریت یکپارچه شامل: الزامات عمومی و الزامات مربوط به مستندات

مسئولیت مدیریت  شامل: تعهد مدیریت، مشتری محوری، تعیین مسئولیت ها و اختیارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوین ماتریس ارتباط واحد ها ، بازنگری مدیریت و تعریف ورودی ها و خروجی های آن براساس استاندارد

مدیریت منابع شامل: فراهم کردن منابع، منابع انسانی و آموزش، زیر ساخت، محیط کار

تحقق محصول شامل: طرح ریزی پدیدآوری محصول، فرآیندهای مرتبط با مشتری، طراحی و تکوین، خرید و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل تولید و ارائه خدمات، کنترل وسایل پایش و اندازه گیری

شناسایی جنبه های محیط زیست و خطرات کار مربوط به طراحی و توسعه، فرآیندهای ساخت و تولید، بسته بندی و حمل و نقل،عملکرد پیمانکاران و تأمین کنندگان، مدیریت پسماند، مدیریت عملیات، تهیه و توزیع مواد خام و منابع

طراحی روش جهت ارزیابی جنبه های زیست محیطی و خطرات کار

تدوین روشهایی برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی.

تدوین روش برای کنترل عملیات و فعالیتهایی که در ارتباط با جنبه های زیست محیطی بارز و خطرات غیر قابل تحمل شناسایی شده است.

تدوین روش برای شناسایی احتمال وقوع و نحوه مقابله با حوادث و وضعیتهای اضطراری بالقوه که می تواند پیامدهای زیست محیطی و پیامدهایی بر ایمنی و بهداشت شغلی داشته باشد.

اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود شامل: پایش و اندازه گیری فرایندها،پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ممیزی داخلی، تدوین طرح کنترل محصولات، کنترل محصول نامنطبق، تجزیه و تحلیل داده ها و بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، پایش و اندازه گیری مشخصه های کلیدی عملیات و فعالیتهایی که امکان دارد پیامدهای زیست محیطی و پیامدهایی بر ایمنی و بهداشت شغلی داشته باشد.

تدوین نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه

ممیزی داخلی

تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

تدوین چک لیست ممیزی داخلی

انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی