سیستم مدیریت HSEHSE  نظام واحد ی است که که صنایع برای یکپارچه کردن و و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زینه ایمنی,بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نموده اند.که به دلیل پیوستگی این مقوله ها نظام واحدی به نام HSE پدید آمد.به عبارت ساده تر HSE روند مدیریتی برای برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشت ی یک مجموعه صنعتی خواهد بود. 

مزایای ایجاد سیستم مدیریت HSE: 

شناخت کافی خطرات در میط کار      

ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان      

ارزیابی مؤثر ریسک ها و کاهش مؤثر هریک از آنها      

کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث      

ایجاد زمینه مناسب برای استغاده از توانمندیهای بالقوه کارکنان از طریق مشارکت آنها      

امکان خود ارزیابی یک سازمان برای تطبیق با یک سیستم HSE     

عوامل مورد مطالعه در یک سیستم مدیریت HSE: 

نیروی انسانی از نقطه نهظر صدمات ,بیماری و مرگ     

تجهیزات از نقطه نظر اتلاف سرمایه,سرویس و یا جایگزین کردن آنها     

محیط زیست از نقطه نظر تأثیر آلایندهای فرایند و تأثیر آنهابر محیط زیست     

تولید از نقطه نظر از دست دادن فرصت تولید