سیستم مدیریت انرژی


هدف از این استاندارد توانمندسازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرآیند های لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامد های زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است این استاندارد بین المللی برای تمام انواع سازمان ها  در اندازه های مختلف صرف نظر از شرایط جغرافیایی، فرهنگی یا اجتماعی قابل کاربرد است. پیاده سازی موفق به تعهد کلیه سطوح و بخش های سازمان و خصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد.

این استاندارد بین المللی، الزامات یک سیستم مدیریت انرژی را تشریح می کند که بر مبنای آن ها سازمان قادر به استقرار و پیاده سازی خط مشی انرژی، استقرار اهداف کلان و خرد و برنامه های اجرایی است که الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به بهره­برداری انرژی بارز را نیز در نظر می گیرد. سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می سازد به تعهدات خط مشی خود دست یابد، برای بهبود عملکرد انرژی اقدامات لازم را بکار گیرد و انطباق سیستم را با الزامات این استاندارد بین المللی نشان دهد.

ISO 50001:2011 

اين استاندارد كه تكامل يافته نسخه اروپايي EN 16001 است به تشريح الزامات براي استقرار يك نظام مديريت انرژي مي پردازد كه هدف آن پيروي از رويكردي سيستماتيك براي رسيدن به بهبود مستمر عملكرد انرژي (شامل بازدهي، استفاده و مصرف حامل هاي انرژي ) است . اين استاندارد الزامات قابل كاربرد براي استفاده و مصرف حامل هاي انرژي يك سازمان را تشريح مي نمايد. اين موارد شامل اندازه گيري انرژي، مستند سازي و گزارش دهي، فعاليت هاي طراحي و تامين تجهيزات، سيستم ها فرايند ها و پرسنل تأثير گذار بر عملكرد انرژي سازمان هستند . چنانچه سازماني بخواهد سياست هاي كلي را در مورد انرژي بنا نهاده و از انطباق خود با آن سياست ها اطمينان حاصل كند و نيز اگر بخواهد اين انطباق را به ديگران نشان دهد و اين انطباق از طريق خود ارزيابي يا خود اظهاري يا گواهينامه يك سازمان بيروني تأييد گردد نسبت به استقرار اين استاندارد اقدام مي نمايد . اين استاندارد با استاندارد ISO 14001 و ISO 9001 همخواني داشته و نيازمنديهاي EN 16001 را نيز پوشش مي دهد . بنابراين سازمان با استقرار آن مي تواند ادعاي انطباق با EN 16001 را نيز داشته باشد

ساختار اين استاندارد به شرح زير و بر مبناي چرخه PDCA است:

طرح ريزي:اين مرحله شامل فعاليت هاي بازنگري انرژي و استقرار خطوط مبناي انرژي، شاخص هاي عملكرد انرژي سازمان، تعريف خط مشي اهداف كلان و خرد برنامه هاي انرژي است 

اجرا :پياده سازي برنامه هاي مديريت انرژي و ساير مستندات تدوين شده 

بررسي :انجام پايش و اندازه گيري فرآيندها و مشخصه هاي اصلي عمليات تأثير گذار بر مصرف و عملكرد انرژي و مقايسه آن با مقادير تعيين شده در خط مشي و اهداف 

اقدام :انجام اقداماتي براي بهبود عملكرد انرژي را شامل مي گرد

مميزي انرژي

یكي از بهترين ابزارها براي شناسايي و طرح ريزي انرژي انجام مميزي انرژي در سطوح مختلف سازمان مي باشد كه اطلاعات كامل و فراواني را براي طرح ريزي دقيق انرژي و تعيين مبناي انرژي در اختيار قرار مي دهد . اين ارتباط به اندازهاي است كه ميتوان به جرأت بيان كرد كه در سازمان هاي بزرگ بدون انجام مميزي انرژي و يا فعاليتي مشابه آن، طرحريزي و استقرار نظام مديريت انرژي از اثر بخشي كافي برخوردار نخواهد بود .

مراحل استقرار نظام مديريت انرژي ISO 50001:2011:

  

فاز اول: شناخت و برنامه ريزي

1 انجام بازديد اوليه از فرايندها، تجهيزات انرژي بر و ارزيابي اوليه بر اساس استاندارد I

2 تشكيل كميته راهبري مديريت انرژي و ارائه روش اجرايي هماهنگي واجراي پروژه 

3 مشخص نمودن مستندات عمومي براي برآورده سازي الزامات عام پروژه

  

فاز دوم: طرح ريزي سيستم مديريت انرژي برمبناي استاندارد ISO 50001:2011

  

1 بررسي سيستم هاي مديريتي جاري شركت و تعيين فصل مشترك هاآن با سيستم جديد 

2 تعيين مستندات خاص مورد نياز 

3 برگزاري دوره هاي آموزشي تشريح الزامات استاندارد

-4 برگزاري جلسات كارشناسي با اعضاي كميته انرژي جهت طرح ريزي، تهيه و بازنگري مستندات عام و خاص در سيستم مديريت انرژي 

5 انجام اصلاحات و بازنگري مستندات تهيه شده

  

فاز سوم: پياده سازي استاندارد

1 آموزش نحوه بكارگيري و تكميل مستندات تهيه شده به افراد كليدي انرژي جهت پياده سازي 

2 اجرا و پياده سازي روش هاي اجرايي، دستورالعمل ها و فرم هاي مربوطه

3 تهيه خط مشي انرژي و تهيه استراتژي و اهداف انرژي براساس خط مشي

4 تعيين و تعريف پروژه هاي بهبود عملكرد انرژي براساس فرصت هاي صرفه جويي انرژي شناسايي شده

5 اولويت بندي پروژه هاي بهبود براساس معيارهاي مناسب سازمان يا راهنمايي گروه مشاور

6 مشخص نمودن نقاط ضعف در روند اجراي سيستم مديريت انرژي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت رفع آنها 

7 ايجاد سوابق مورد نياز

8 انجام مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي

9 برگزاري جلسه بازنگري مديريت و ابلاغ فعاليت هاي جديد به مسئولين فرآيند ها 

10 انجام پيگيري هاي لازم جهت رفع عدم انطباق هاي سيستم 

فازچهارم: مميزي صدور گواهينامه سيستم مديريت انرژي

  

-1 همراهي مشاور با كاركنان شركت در مميزي صدور گواهينامه

  

مزاياي استقرار سيستم مديريت انرژي

كاهش هزينه ها

حفاظت از محيط زيست 

بهبود تصوير عمومي شركت 

ايجاد چارچوبي براي گنجاندن بازدهي انرژي در رويه هاي مديريتي 

ايجاد نظامي جهت اندازه گيري، مستندسازي و گزارش دهي بهبود ميزان مصرف حامل هاي انرژي 

شفافيت و انتقال اطلاعات در زمينه مديريت منابع انرژي 

تشخيص بهترين عملكردها و رفتارهاي مناسب در حوزه مديريت انرژي 

ارزيابي و اولويت بندي اجراي فناوري هاي كارآمد در زمينه انرژي