شبکه داخلی و خارجی

پورتال کارکنان

پورتال کارکنان شامل تمام امکانات و کانال ­های ارتباطی است که با فناوری­ های نوین ارائه شده است. این سیستم همکاری و تعامل کارای فرآیندهای خودکار است که در نتیجه آن، شخص لیستی از وظایف انتساب داده شده را مشاهده می­ نماید. این لیست در فضایی مشاهده خواهد شد که تمام عناصر مدیریتی، سازمانی و کنترلی در یک جا گردآوری شده ­اند:

اولویت­ بندی، جستجوی متنوع، مهلت انجام، هشدارها و ...


پورتال خارجی

پورتال کارکنان شامل تمام امکانات و کانال ­های ارتباطی است که با فناوری­ های نوین ارائه شده است. این سیستم همکاری و تعامل کارای فرآیندهای خودکار است که در نتیجه آن، شخص لیستی از وظایف انتساب داده شده را مشاهده می­ نماید. این لیست در فضایی مشاهده خواهد شد که تمام عناصر مدیریتی، سازمانی و کنترلی در یک جا گردآوری شده ­اند:

اولویت­ بندی، جستجوی متنوع، مهلت انجام، هشدارها و ...